top of page
vinnare.png

ÅRETS INSATS
FINALISTER 2021

Årets insats går till en person som genom en särskild insats i sin organisation har bidragit till en positiv utveckling i samhället eller för en medmänniska. 

Kriterier för att kunna bli nominerad:
Arbetar i offentlig sektor 

Kategoriägare: Actea Consulting

CISSEL MIKIVER

CONTROLLER DRIFTAVDELNINGEN, SAMORDNARE ENERGIAGENTERNA, SISAB

Energiagenterna är ett upplevelsebaserat hållbarhetskoncept riktad till de äldsta barnen på förskolan och deras pedagoger. Genom lek, experiment och samarbete syftar metoden till att lära upp ett miljömedvetet beteende kopplat till energifrågor. Sedan starten har över 7 000 barn utbildat sig till miljösmarta energiagenter. Arbetet har skapats i syftet av att i slutändan ge betingade beteende ringar på vattnet och skapa hållbarhet, en positiv effekt på energiförbrukningen samt en kostnadsbesparing. Det är en insats för allas framtid som kommer att göra skillnad.

Med Cissels drivkraft i detta projekt har hon varit möjliggöraren till att energiagenterna blivit så framgångsrikt. Att Cissel varit delaktig på flera avdelningar inom SISAB har gett henne flexibilitet och en enorm kunskap vilket i kombination med hennes positiva personlighet och engagemang gör att hon har en bred kunskap om företaget och deras verksamheter samt många kontakter, vilket får saker att hända.

Under denna svåra tid med pandemin har det varit extra viktigt för Cissel och SISAB att möjliggöra denna verksamhet med alla fantastiska 5-åringar. Att ha haft möjligheten att kunna utveckla digitala festivaler och anpassa arbetet efter detta har gett en enorm glädje och inspiration till Cissel för fortsatt utveckling. Därför är Cissel Mikiver finalist i kategorin Årets insats.

Bild_Cissel.jpg

KRISTIN HINSHAW ADAMSSON

UNGDOMSUTVECKLARE, FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN KARLSKOGA & DEGERFORS KOMMUNER

Bild_Kristin_edited.jpg

Kristin arbetar som folkhälsoutvecklare med uppdraget ungas delaktighet och inflytande. Hon bygger sitt arbete utifrån en modell som innefattar information, dialog och stöd som hon tycker är tre delar som är viktiga faktorer för att kunna utvecklas och växa som demokratisk medborgare.

Kristins inställning är att barn och unga är kloka och engagerade utifrån sin kunskap och intresse. Hennes roll i detta arbete har varit att stärka ungdomarnas kunskap om hur den kommunal processen ser ut för att kunna få igenom ett förslag. Härifrån är hon sedan den som lyssnar in och ger ungdomarna vägar att gå för att de ska kunna lyfta fram sitt perspektiv vilket är avgörande i detta fall. Kristin har även jobbat med att stärka ungdomarna genom att både lyfta sin och andra deras åsikter.

Kristin har genom osviklig tro på ungdomars egen kraft gett ett starkt stöd som resulterat i att Karlskoga nu ska få ett eget Ungdomens hus. Hon har även varit den drivande kraften i att skapa ett fungerande ungdomsfullmäktige där ungdomarnas egna röster har gjort att politiken har lyssnat. Därför är Kristin Hinshaw Adamsson finalist i kategorin Årets insats.

OSKAR ADENFELT 

STRATEG, REGIONLEDNINGSKONTORET, REGION STOCKHOLM 

I Oskars roll som Projektledare för Sveriges största mässa för utbildning, jobb och starta eget hade han när pandemin kom möjlighet att göra skillnad, genom att agera snabbt och tänka nytt. Med tanke på den ekonomiska kris som följde i spåren av Covid-19, den stigande arbetslösheten, det skriande behovet av omställning och faktumet att en fysisk mässa inte kunde bli av så var lösningen för Oskar uppenbar, de måste bli digitala.

Det initiativ som Oskar och Region Stockholm tog med de två digitala utbildnings- och rekryteringsmässorna, ”Digitala Bazaren” och ”Bazaren Järvaveckan”, visade på att det är möjligt för offentliga aktörer att vara snabbfotade under kriser och hastiga samhällsskiften.

Bazarens primära målgrupper är lågutbildade och utrikesfödda, två grupper som drabbades extra hårt av pandemin. En digital mässa mer än halverade kostnaden för insatsen jämfört med en fysisk mässa och sparade mer än 1 miljon kronor i offentliga medel. Insatsen drev även på digitaliseringen på samhälls- och individnivå, något som lockade nya företag och individer till mässan och i flera fall underlättade matchningen och vägen till jobb.

Oskars insats visar på stor samhällsnytta och är ett positivt bidrag till Stockholmsregionen, både på samhälls- och individnivå. Det har också medfört stora samhällsekonomiska vinster. Därför är Oskar Adenfelt finalist i kategorin Årets insats.

Bild_Oskar_Svartvit.jpg

LISA BIRATH

HR-CHEF, STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR

Lisa_birath_svartvit.jpg

Inom HR - området innebar pandemin stora utmaningar avseende arbetsmiljön, ledar- och medarbetarskapet och mycket annat när museerna tvingades stänga ner den publika verksamheten. I och med pandemin blev organisationen tvungen att anpassa sig till nya regelverk och klara sig igenom en ekonomisk sårbarhet. När detta skedde tog Lisa beslut om att hennes team i ännu högre utsträckning behövde involvera sig i varandras frågor för att kunna skapa ett bättre och närmare samarbete och tillsammans klara av omställningen.

 

I hennes omgivning var många frustrerade, oroliga och ibland uppgivna p.g.a. de konsekvenser pandemin orsakat organisationen. Lisa kände tidigt att hon i sin roll som HR-chef hade en viktig uppgift i att hantera situationen med lugn, mod och nytänkande. Lisa har jobbat med att lyssna, coacha och stå upp för  tagna beslut för att ingjuta trygghet.

I slutändan lyckades organisationen med hjälp av Lisas arbete ta sig igenom pandemin på ett sätt som, i ett tidigt skede, var svårt att våga hoppas på.Med hjälp av tidiga inbromsningsåtgärder och ett omsorgsfullt omställningsarbete gavs i princip alla berörda en möjlighet att behålla en anställning i organisationen. Att omställningen genomfördes med såväl individen som verksamheten i fokus var angeläget i en orolig tid och omvärld. Lisa är oerhört kompetent, fenomenal på att motivera andra människor och extremt ödmjuk. Därför är Lisa Birath finalist i kategorin Årets insats.

MONZER EL-SABINI 

REKTOR BERGSJÖSKOLAN, GÖTEBORGS STAD 

Monzer är sedan 2014 rektor för Bergsjöskolan som är en kommunal grundskola inom Göteborgs Stad. Skolan som har ca 500 elever ligger i ett extra utsatt område och har en hög andel elever som kom från krigets Syrien. Sedan Monzer började arbeta som rektor på Bergsjöskolan har skolan lyfts upp ur ett kaos och utvecklats enormt. Från stora problem med våld och frånvaro, där ca 18 procent av eleverna klarade betygsnivåerna har nu skolan genomgått en transformation där 61,8 procent av eleverna idag klarar betygsnivåerna.

Monzer har själv bakgrund från flyktingläger, vilket har gjort att han känner att han vill göra skillnad i samhället. Rektorstjänsten är ett jobb, men Monzer går helhjärtat in för det, tar det på allra högsta allvar och kommer inte att ge upp.

 

Skolan har nu med Monzer i spetsen fokuserat mycket på värdegrundsarbete och att involvera eleverna i det. De skapade ett system tillsammans där eleverna var väldigt viktiga i arbetet. Monzer beskriver att de fått mycket hjälp och samarbetat med flera andra skolor och organisationer. Monzers styrka är att han möter alla medmänniskor med respekt och får människor att växa. Därför är Monzer El-Sabini finalist i kategorin Årets insats.

Bild_Monzer_svartvit_edited.jpg

MIA WINGE

DRAMATURG, KULTURHUSET STADSTEATERN

Bild_MiaW.jpg

Mia vill bidra till att göra världen större, för fler. Både i sitt arbete som dramaturg på Kulturhuset Stadsteatern, där hon arbetat i nästan 20 år, och som huvudskyddsombud.

Mias arbete med Kulturhuset Stadsteaterns serie författarsamtal Bokmåndag, som är ett lokalt initiativ i Vällingby, har under pandemin gjort succé. Hon har där uppmärksammat många nya författarskap med en tydlig tanke på ökad inkludering inom litteraturen och i samhället.

Mia blev huvudskyddsombud på Kulturhuset Stadsteatern i april 2020, precis i starten på pandemin. Hon har som huvudskyddsombud gjort arbetssituationen så mycket bättre för många kollegor under dessa tuffa tider vi går igenom.

Mias drivkraft är att möjliggöra möten mellan människor och bidra till att fler får större insikt i och förståelse för andras (och sina egna) perspektiv. Något som leder till tryggare rum. Hon vill ge fokus åt den eller dem som berättar, och själv ta ett steg åt sidan för att fokusera på vad hon kan göra, och hur hon kan stötta, för att det ska bli så bra som möjligt.

Mia har under pandemin gjort stor skillnad både i initiativet Bokmåndag och i arbetet som huvudskyddsombud på Kulturhuset Stadsteatern. Därför är Mia Winge finalist i kategorin Årets insats.

NASROLA KHOSHDEL

VAKTMÄSTARE, SOLHEMSSKOLAN I SPÅNGA, STOCKHOLM STAD

Nasrola har berikat Solhemsskolan i Spånga med ståtliga vägg- och golvmålningar med naturvetenskapligt tema. Han är skolans vaktmästare och färdigställde det hela nu under sommarlovet. Nasrola har arbetat på Solhemsskolan sedan 1979 och ville lämna någonting efter sig innan han går i pension. Han ville lämna ett avtryck och försöka göra skillnad. Nasrolas initiativ har bidragit till ett kunskapslyft inom ämnena matematik, fysik och kemi på Solhemsskolan. Målningarna är instruktiva för barnen och de tycker om dem.

 

Han hade själv höga betyg i de naturvetenskapliga ämnena och vill gärna sprida kunskap bland eleverna och bidra till att de i sin tur får samma intresse.

 

En före detta elev uttryckte det som att hon hade lärt sig mer i korridorerna i grundskolan än vad hon hittills gjort i de naturvetenskapliga ämnena efter att ha börjat gymnasiet. Han menar på att barn tar till sig saker på ett annat sätt och Nasrola vill medverka till denna utveckling. Därför är Nasrola Koshdel finalist i kategorin Årets insats.

3.png

THERESE EKLUND RAHM & KERSTIN ERIKSSON

SLÖJDLÄRARE, HÄRNOSANDS KOMMUN

Bild ToK Svartvit.jpg

Therese har jobbat som pedagog i över 20 år och drivs av att göra skillnad genom att hitta nya vägar och våga testa nytt. År 2015 bestämde hon sig för att, utöver sin lärarexamen inom Ma/NO och teknik, även läsa in behörighet för slöjd och började sedan undervisa i alla slöjdens olika material, vilket var lite nytt i kommunen. 

För två år sedan kontaktade Therese sin nuvarande kollega Kerstin och föreslog att de skulle undervisa i slöjd ihop. Kerstin har utöver sin lärar- och slöjexamen, en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik och brinner för just miljöfrågor och slöjd. De såg möjligheten att jobba tillsammans och att integrera slöjarterna i ännu större omfattning än vad det traditionellt görs och att lägga mer fokus på hållbarhet. Ett spännande och innovativt sätt att tänka.

Idag jobbar Therese och Kerstin tillsammans på Brännaskolan i Härnösands kommun där de undervisar i hållbar slöjd. En stor del av undervisningen består av att arbeta med återbruk och second hand, vilket innebär att man anpassar vad man skapar utefter vilket material man har. Genom detta lär de eleverna om olika typer av material, hur de kan återbruka istället för att slänga och att använda sin kreativitet för att skapa nytt. För att ha material att arbeta med har de själva köpt in material eller fått vänner att skänka second hand, men de har även skapat ett samarbete med det kommunala avfallsbolaget. Nu jobbar de en dag i veckan i ett projekt för att material som möbler, textilier, och metall som lämnas in till det kommunala avfallsbolaget, ska kunna förädlas (tex tvättas, sågas, klippas) och levereras till kommunens skolor!

Therese och Kerstin vill utbilda och fostra miljömedvetna framtida medborgare. Med deras starka drivkraft i att skapa sammanhang och förändring vill de fortsätta utvecklas och försöka rädda världen från sitt hörn. Därför är Therese och Kerstin finalister i kategorin Årets insats.

VEM VINNER?
MISSA INTE FRAMTIDSGALAN 2021

bottom of page